De Brake-Poel-WijmersGeschiedenis van de Brake-Poel-Wijmers

Totale oppervlakte 163 ha.

Dit gebied van West-Nederland behoorde eens tot de Rijndelta die bij Bergen de Noordzee instroomde. Ook de Overijsselse Vecht en de 
Gelderse IJssel stroomden door de latere Zuiderzee en West-Friesland richting Callantsoog. Rond 800 v. Chr. sloten de duinen deze rivieren af en in de 1500 jaar daarna ontstond er een veenpakket met een dikte van 3 meter. Enkele kreken (zeestromingen) doorbraken dit gebied en voerden enorme massa’s zand en klei aan.

Vanaf Medemblik begint in 800 de ontginning. De stad ontwikkelde zich aan de oevers van het veenriviertje, de Middenleek. 
Door de ontwatering krimpt het veenpakket en zware stormvloeden doen een aanslag op het moerasbos en veen. De Allerheiligenvloed in 1170 doet de latere Zuiderzee ontstaan. Grote gebieden ook ten oosten van de stad worden weggeslagen. De namen Vlied (betekent verdwijnen) 
Brake, Breek en Poel spreken voor zich.

Na het sluiten van de Omringdijk in 1250 ontstaat er een nieuwe waterstrijd tegen het binnenwater. Door de inkrimping van de bodem en een groot aantal weidemolens, zijn de Zijdt- of spuisluizen niet in staat om voldoende boezemwater te lozen. Na een proces bij het Hof van Holland komt de Molenakte in 1537 tot stand met de verplichting om de waterafvoer gezamenlijk te bekostigen.

In 1631 vermeldt de Cronyk van Medemblik dat de regenten (stadsbestuur) een plan hebben om de eerder genoemde gebieden door een ringsloot te bedijken “waarover veel misnoegentheden waren, opdat het rietland zonder vergoeding van de eigenaren wordt afgenomen”. Hieruit blijkt dat er voordien al agrarisch gebruik was, waarschijnlijk met inzet van de houten poldermolens.

De regenten krijgen octrooi op de St. Jakobzdag, 25 juli 1631. De grondeigenaren worden betaald en het waterschap stelt de verplichting dat er op het Zijdtwerk - molenkolk aan de Oosterdijk - een extra achtkante Vijzelwatermolen moet worden gebouwd met een jaarlijkse bijdrage van fl. 200,-.
De eerste Ruilverkaveling in de V.N.K. komt tot stand. Eeuwenlang is deze nieuwe polder door een achtkante Vijzelmolen ontwaterd geweest.

Uit de Ligger der Afwatering 1925 blijkt dat deze molen om welke reden dan ook vervangen is door drie Amerikaanse windmotoren en dan de 
interessante vermelding dat in 1928 er twee geldleningen aangegaan worden. Eén lening groot fl. 1.500,- tegen 5% per jaar (t.b.v. een windmotor in het Lichte water van de firma Kletsch-Saksen en een Aeolus windmotor met een roosdiameter van 5.5 m. voor de Wijmers en de Poel) en een 
lening groot fl. 6.000,- tegen 5% per jaar voor een Aeolus windmotor van de firma Loning uit Groningen met een roosdiameter van 7 meter, 
een ashoogte van 7.8 meter en de totale hoogte 11.4 meter. Dit is de molen waar u zich nu bevindt.

Het Lichte water was de diepste polder 3,32 m-NAP. De Brake en Poel liggen 2,99 m-NAP en de Wijmers 3,09 m-NAP. Zij waren door 
grondduikers met elkaar verbonden.

Op 18 april 1979 wordt de Stichting Brakepolder Watermolen opgericht. De initiatiefnemers zijn de heren J.C. van Leverink en B. Hoekstra.
Een lange weg van financiering en restauratie in de jaren daarna moest nog volgen.
Het Waterschap West-Friesland herstelde de watertoe- en afvoer. Na veel geduld en inzet van diverse particulieren en bedrijven in Medemblik wordt de molen door de firma. B. Dijkstra uit Sloten gerestaureerd, ook de vijzel wordt vernieuwd, de capaciteit  is 120 L./sec. of ca. 7 m3 per 
minuut! Op vrijdag 23 september 2011 komt de terugplaatsing tot stand.

In de jaren 1975-1980 komt de Ruilverkaveling tot uitvoering. De eens zo rustige Brakeweg en polder wordt doorkruist door de Markerwaardweg.
Waar eens de Drooge Wijmers, de Jaagin en de Missloot de waterwegen waren, ligt nu een rotonde met daarbij de windmolens van onze tijd. 
Waar eens tientallen boeren en tuinders noest handwerk deden, verrichten nu de moderne landbouwmachines het werk en staan er megastallen en koelhuizen van de agrariërs. De waterafvoer gaat via stuwen en binnengemalen richting Onderdijk, de electromotoren kunnen daar per minuut 1450 m3 het IJsselmeer inpompen. Veel veranderde, maar wat blijft, is de aarde die haar vruchten geeft!

Atze Kamma , Opperdoes - 2016