ANBI
De Belastingdienst heeft onze stichting De Medemblikker Meelmolen (ook wel Molen De Herder genoemd) sinds 1 januari  2010 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en de stichting valt daarbinnen onder de sector Cultureel. Op grond daarvan kunnen particulieren giften aan onze stichting aftrekken voor hun inkomstenbelasting: 1,25 keer het bedrag van de gift mag men aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Een ANBI hoeft over een legaat of schenking ook geen erfbelasting of schenkingsrechten te betalen.

Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/anbi

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer RSIN

ANBI organisaties hebben van de belastingdienst een uniek nummer ontvangen dat soms nodig is voor de aftrek van giften. Dat nummer is voor onze stichting: 008175937.

Onze stichting

Stichting De Medemblikker Meelmolen is opgericht op 30 augustus 1985 voor notaris mr. G.J. van de Stolpe, destijds te Medemblik.  

KvK-inschrijvingsnummer: 41235108.

Ons bestuur

De bestuursleden zijn (situatie 1-1-2022):

B.F. de Jong, voorzitter                                                                                                                                                                

J. de Vries, secretaris                                                                                                                                                           

mw. M.C. Berkhout-Entius, penningmeester                                                                                                                

J.J.M. Pronk, algemeen bestuurslid                                                                                                                        

W.A.J. Berkhout, molenaar.

Alle bestuurders voldoen aan de integriteitseisen.

Contactadres is het secretariaat:  Gasthuysweydt 1, 1671 MD  Medemblik, tel. 0227-541260. Tel. is de stichting ook bereikbaar via 0227-545789. 

De molen zelf is te vinden op Westerdijk 3, 1671 GA  Medemblik, tel. 0227-543198.

Beleidsplan

De stichting stelt zich ten doel om de herbouwde molen De Herder te exploiteren als een toeristische, maar ook als een educatieve attractie (het tonen van het oude molenaarsambacht en het laten zien hoe een windmolen werkt).  Dit doel bereiken we door de molen zo veel mogelijk te laten draaien en open te stellen voor het publiek.Een molen is HET grote voorbeeld van techniek van windenergie. Deze techniek, die nog steeds in ontwikkeling is, wordt inmiddels over de hele wereld  toegepast bij het opwekken van elektriciteit en het is de verwachting dat de komende decennia daaraan versneld uitbreiding zal worden gegeven..                                                                                                                                                          

De volgende punten zijn dienstbaar aan deze doelstellingen:

 1. Het in goede staat houden van de molen De Herder voor komende generaties als werktuig, zowel als cultuurhistorisch en landschappelijk monument.
 2. Sober en doelmatig onderhoud, vastgelegd in (voortschrijdende) meerjarenplannen op basis van de BRIM-subsidieregeling.
 3. Een degelijk financieel beleid.  Subsidies en andere inkomsten zoveel mogelijk besteden aan het onderhoud van de molens. Organisatiekosten zo laag mogelijk houden. Geen betaalde werknemers in dienst. Competente vrijwilligers, die worden opgeleid en zo nodig worden bijgeschoold. Steeds proberen nieuwe donateurs en sponsors te werven.
 4. Goede en open relaties met subsidiegevers, zoals het Rijk (RCE), de provincie Noord-Holland en de gemeente, evenals met sponsors en donateurs.
 5. Een rol spelen in de molenwereld, door goede contacten met zusterorganisaties en onze landelijke belangenvereniging De Hollandsche Molen.
 6. Onze molen maalt graan tot diverse soorten meelproducten die verkocht wordt aan consumenten die de iets hogere prijs geen bezwaar vinden voor een lokaal en gezond product. Daartoe is in de molen een winkel ingericht waarin o.a. deze producten worden verkocht. 
 7. Onze molen heeft een alliantie gesloten met de nabijgelegen windturbine De Ambtenaar. In het kader daarvan mogen wij ook excursies organiseren naar/ in deze windturbine. Het actuele thema duur-zaamheid hebben wij daardoor actief betrokken in onze activiteiten
 8. De molen draagt bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van Medemblik.  Wij proberen zoveel mogelijk bezoekers (individueel of in groepen) te werven.  De praktijk wijst uit dat een belangrijk deel van buiten Medemblik komt.  De molen is het hele jaar op zaterdag geopend, maar sinds enige tijd ook op enkele doordeweekse dagen.  Wij ontvangen individuele bezoekers, maar ook schoolklassen en gezelschappen van touroperators.

Financieel beleid

 1. De stichting verwerft haar middelen door het werven van donateurs, het aanvragen van subsidies en het verkopen van produkten en het ontvangen van bezoekers, zie boven.
 2. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur, de geldmiddelen staan op enkele bankrekeningen. Jaarlijks wordt door een externe boekhouder de jaarrekening opgemaakt en door het bestuur vastgesteld. 
 3. Het vermogen wordt besteed door het bestuur aan de doelstellingen van de stichting, waaronder het onderhoud en dagelijkse uitgaven van de molen en het Poorthuis, de verzekeringen, het organiseren van evenementen rond de molen en het bedrijven van de benodigde PR-activiteiten.

Beloningsbeleid

 1. Stichting de Medemblikker Meelmolen heeft geen mensen in dienst. Molenaars, bestuur en alle andere medewerkers werken op vrijwillige basis. Daarom ook is er geen noodzaak om beleid m.b.t. salarissen en beloning vast te leggen.

Klik hier voor onze jaarrekening of bekijk ons afschrijvingsoverzicht.

 

 

 

 <